IHM Nedir

Bir Gemide Bulunan Tüm Potansiyel Olarak Tehlikeli Maddeleri Gösteren Ayrıntılı Bir Belge


Tehlikeli malzeme, Hong Kong Sözleşmesi (2009) ve 1257/2013 AB Yönetmeliği'nde tanımlandığı ve listelendiği şekilde insanların sağlığı ve güvenliği veya çevre için risk oluşturabilecek herhangi bir maddedir

Tehlikeli Malzeme Envanteri (IHM), bir gemideki tüm potansiyel olarak tehlikeli malzemelerin tanımlandığı, bulunduğu ve miktarlarının belirlendiği ve IMO Çözünürlüğü MEPC.269(68) yönergelerini takip ettiği bir belgedir. Tehlikeli Madde Envanteri (Tehlikeli Madde Envanteri-IHM)
IHM Nedir

Tehlikeli Madde Envanteri (Tehlikeli Madde Envanteri-IHM)


Bildiğiniz gibi 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle AB limanlarına ve demir sahalarına ziyaret edecek 500 GT üzeri tüm gemiler için Tehlikeli Madde Envanteri (İHM) onaylanmıştır. IHM Part I ve sertifikasyonunun AB liman devleti kontrollerinde uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı ve gerekli güncellemelerin yapılıp yapılmadığı sık ve titizlikle kontrol edilecektir.

IHM Part I için kontrol edilmesi gereken birçok tehlikeli madde sınıfı bulunmaktadır. Yönetmelikte belirtilen IHM Part I tehlikeli madde analizleri, asbest analizleri de dahil olmak üzere, Akredite Laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.

Genel olarak, bu kurallar kapsamında toplamda 35.000'den fazla geminin IHM'ye ihtiyacı olacaktır. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 ve pandemi süreci ile mevcut durum göz önüne alındığında HazMat Uzmanlarının ve analistlerin bu kapasiteyi karşılaması ve sertifika vermesi mümkün görünmemektedir. Bu bilgilere göre plan yapmanızı öneririz.
IHM Nedir

Kapsam ve Tanımlar


Yönetmelik, uluslararası sefer yapan, 500 GT ve üzerindeki gemiler için, Yönetmeliğin 12. Maddesindeki koşullar altında, bir Üye Devletin veya üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler için geçerlidir.

Yönetmelik, dalgıçlar, yüzer tekneler, yüzer platformlar, kendi kendine yükselen platformlar, FSU'lar ve FPSO'lar dahil olmak üzere deniz ortamında faaliyet gösteren veya faaliyet gösteren her türden tüm gemilerin yanı sıra ekipmanı soyulmuş veya yedekte çekilen gemiler için geçerlidir.

Bir devletin sahip olduğu veya işlettiği ve şu an için yalnızca devletin ticari olmayan hizmetlerinde kullanılan savaş gemileri, deniz yardımcı gemileri veya diğer gemiler için geçerli değildir. 'Yeni' ve 'mevcut' gemiler, 'geri dönüşüme giden gemiler' ve ayrıca 'üçüncü bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler', Yönetmeliğin 5. maddesinin veya 12. maddesinin ilgili hükümlerine uygun olarak bir IHM'ye sahip olacaktır.

Tanımlar


Bu rehber dokümanda kullanılan terimler, sadece bu rehber dokümanın amaçları için geçerli olan aşağıdaki ek tanımlarla birlikte Yönetmelikte ve IMO rehberlerinde tanımlananlarla aynı anlama sahiptir.

IHM Süreci, geminin operasyonel yaşam döngüsü boyunca bir IHM'nin geliştirilmesi ve bakımının tüm sürecidir. İlgili belgelerin (örn. Malzeme Beyanları) düzenlenmesi/kontrol edilmesi, örnekleme ve analiz, doğrulama ve yaşam döngüsü yönetimi dahil olmak üzere bir IHM geliştirmenin tüm adımlarını içerir.

Bireysel IHM Uzmanı, bir IHM'nin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için HM anketleri yapmak için uygun eğitime, niteliklere ve bilgiye sahip bir kişidir. Gemi yapısı ve HM kullanımı konusunda deneyime ve bir IHM'nin nasıl derleneceğine ve ilgili tüm uluslararası ve AB mevzuatına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmalıdır14

IHM Uzman Şirketi, Tehlikeli Madde Envanterlerini derlemek veya güncellemek amacıyla IHM süreciyle ilgili herhangi bir ilgili işi veya görevi yürütmek için bireysel IHM uzmanlarını istihdam eden veya sözleşme yapan bir kuruluştur. IHM uzman şirketi, belgelenmiş bir yönetim sistemi kullanmalı ve şirketin ilgili faaliyetlerini kapsayan uygun standartlar üzerinde çalışmalıdır.

IHM Sörveyi bir gemideki ekipman, sistemler ve/veya alanlarda bulunan Tehlikeli Maddelerin varlığını veya yokluğunu izlemek ve belirlemek için yapılan bir araştırmadır ve ilgili belgelerin gözden geçirilmesini, görsel denetimleri ve örnekleme

Numune Alma Kontrolü bir gemideki ekipman, sistem ve/veya alanlarda bulunan HM'nin varlığını veya yokluğunu belirlemek için laboratuvar analizi gibi uygun ve genel kabul görmüş yöntemlerle numune alınmasıdır.

Temsili Örnekleme aynı türden malzemelerden temsili bir şekilde numune alma yöntemidir. Bu tür malzemelerin aynı türden olduklarından emin olmak için kontrol edilmelidir.

Boş Numune, ölçüm (örnekleme ve analiz) sürecindeki artifaktları ölçmek için işlenen temiz bir numune veya matris numunesidir.

Kör Örnek analist tarafından bilinmeyen konsantrasyon ve kimlik ile performansı değerlendirmek için gönderilen bir örnektir

Toplu Numune analiz veya kayıt amacıyla daha büyük bir miktardan (lot) alınan numunedir.

Spesifik Test, bir Tehlikeli Maddenin var olup olmadığını kesin olarak gösterebilen ve bilinen bir Tehlikeli Madde türü sağlayan numuneleri test etmek için tekrarlanabilir ve güvenilir bir yöntemdir.

Akredite Laboratuvar SRR'de yer alan HM'ler için spesifik testler yapmak amacıyla ISO 17025 veya eşdeğer bir standarda göre akredite edilmiş ve tüm taraflarca güvenilebilecek yazılı bir rapor sağlayabilen bir laboratuvardır. .

Sıkça Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular Tehlikeli Madde Envanteri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1IHM raporunun düzenlenmesinden kim sorumludur?
Bir Tehlikeli Madde Envanterinin devreye alınmasından armatör veya yönetici acente sorumludur.
2IHM anketlerinin farklı türleri nelerdir?
2 farklı Envanter Tehlikeli Madde Sörveyleri vardır. Tablo A ve B'yi içeren Bölüm I ve Tablo C ve D'yi içeren Bölüm II ve III.
3Hangi IHM Anketine ihtiyacım var?
Gemilerin gelecek planlarını sorarak sürece yardımcı olabiliriz, gemi geri dönüştürülecek mi, yenilenecek mi yoksa hizmete alınacak mı, ihtiyaçlarınız için en etkili çözümü tasarlayabiliriz.
4Bir IHM Anketinin I. Kısmı Nedir?
Bu, yeni inşa edilmiş ve aktif gemiler için Tehlikeli Madde Envanteri standardının I. Kısmıdır. Tablo A ve B, yalnızca MEPC.269.(68)'de açıklandığı gibi tamamlanmıştır. Bu, gemi sahibine gemideki tüm tehlikeli maddeler için kapsamlı bir yönetim planı sağlar.
5Bir IHM Anketinin II. ve III. Bölümleri Nedir?
Bu, Kısım II ve III'tür ve Tablo C ve D, MEPC.269.(68)'de açıklandığı gibi tamamlanmıştır. Bu, doğası gereği çok daha müdahaleci olacak ve ideal olarak hizmetin sonuna yaklaşan veya sökülmekte olan gemilere yönelik daha eksiksiz bir tehlikeli envanter belirleyecektir.
6Tehlikeli Madde Envanteri raporunda rapor edilen ana maddeler nelerdir?
Tablo A'da tanımlanacak 5 ana kategori, Asbest, PCB'ler, TBT'ler, ODS ve PFOS'tur. Tablo B'deki diğer 10 tehlikeli madde Cıva, Hekzavalent Krom, HBCDD, Radyoaktif Maddeler, Belirli Kısa Zincirli Klorlu Parafinler, Kadmiyum, PCN, PBDE, PBB ve Kurşundur, raporun ilerleyen bölümlerinde belirlenecektir.
7Asbest nedir?
Isıya, ateşe ve elektriğe dayanma kabiliyetine sahip, doğal olarak oluşan lifli bir mineraldir. Bu lifleri soluduğunuzda ciğerlerinize zarar verebilirler. Asbestoz - akciğer dokusunun kötü huylu olmayan bir yara izi. Asbeste bağlı akciğer kanseri. Mezotelyoma – esas olarak akciğerlerin astarını etkileyen bir kanser türü.
8Asbestin ana türleri nelerdir?
6 farklı asbest mineral lifi türü vardır. Krizotil, Serpantin ailesine aittir. Amosit Crocidolite, Anthophyllite, Tremolite ve Actinolite, Amphibole ailesine aittir.
9Asbesti keşfedersem ne olur?
Keşfettiğiniz bir materyalin potansiyel olarak asbest içerip içermediğini bilmiyorsanız, IHM Marine Surveys ile iletişime geçin; Danışmanlarımız size materyali yönetmenin en güvenli yolu hakkında tavsiyede bulunacaktır.
10PCB'ler nedir?
Bir poliklorlu bifenil (PCB), C12H10−xClx formülüne sahip organik bir klor bileşiğidir. Poliklorlu bifeniller, bir zamanlar elektrikli cihazlarda, karbonsuz kopya kağıtlarında ve ısı transfer sıvılarında dielektrik ve soğutucu akışkanlar olarak yaygın bir şekilde kullanıldı.
11TBT'ler nelerdir?
Tribütilkalay (TBT), C4H9 3Sn grubunu içeren bir organotin bileşikleri sınıfı için bir şemsiye terimdir ve göze çarpan bir örnek tribütilkalay oksittir. 40 yıl boyunca TBT, okyanusa giden gemilerin gövdelerine uygulanan, yaygın olarak dip boya olarak bilinen, kirlenme önleyici boyada biyosit olarak kullanıldı.
12ODS nedir?
Ozon tabakasını incelten maddeler (ODS'ler), ozon tabakasını incelten ve buzdolaplarında, klimalarda, yangın söndürücülerde, kuru temizlemede, temizlik için solvent olarak, elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan maddelerdir.
13PFOS nedir?
Perflorooktan Sülfonik Asit (PFOS) kronik olarak toksiktir, üremeye zararlıdır, kanserojendir, deniz organizmaları için toksiktir. Denizcilik endüstrisinde, yanıcı sıvılar taşıyan ve helikopter güverteleri, kauçuk ve plastik malzemeler (kablo kılıfları, PVC döşeme, contalar ve contalar) ve kaplamalar (boya) bulunan gemilerde AFFF tipi yangın söndürme köpüklerinde bulunabilir.
14IHM anketi ne kadar sürer?
IHM gerektiren geminin tipine bağlıdır. Rapor, geminin büyüklüğüne ve gelecekteki planlara bağlı olarak birkaç gün ila bir hafta veya birkaç ay sürebilir.
15IHM anketi nerede yapılabilir?
IHM sörveyini sizin programınıza göre yapabiliriz, bu, gemi denizdeyken veya bir limandayken yapılabilir. 24 saat içinde gemide bir anket ekibimiz olabilir.
16IHM anketi ne kadar süreyle geçerlidir?
IHM Raporu 5 yıl geçerlidir ve yetkili bir kişi tarafından yıllık inceleme gerektirir. Mürettebatınıza ve mühendislerinize IHM raporundaki önerilerin yönetimi konusunda eğitim sağlayabiliriz.
17Envanteri aldığımda bir sonraki prosedür nedir?
IHM raporunuzu aldığınızda, gemiyi uyumlu hale getirmek için izlenecek tavsiyeleri uygulayacağız. Ayrıca, derhal ilgilenilmesi gereken herhangi bir acil tavsiyeden haberdar edileceksiniz ve Danışmanlarımız size bu konuda yardımcı olacaktır.
18Neden Tehlikeli Madde Envanteri Anketi - IHM?
Mevcut Düzenlemelere uygun olun, Bölgesel gerekliliklere uyum için hazırlanın, Bakım ve yatırımları sorunsuz bir şekilde yönetin, Geminin daha yüksek yeniden satış değerini gerçekleştirin, Yeşil Şirket imajınızı güçlendirin, Daha iyi çevresel performans ile pazar avantajı, IHM Şirketin performansını iyileştirir. ISO Yönetim Sistemi, IHM, gemide daha iyi bir sağlık ve güvenlik ortamına ve IHM (Asbest ve ODS serbest durumu) aracılığıyla gemi inşa kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.